دکتر مجید قلیچ خانی مدیرعامل شرکت گروه هتل های سورینت

رهبری چشم انداز را مشخص کردند؛ حالا همه بخش ها وارد شوند مدیرعامل گروه هتل های سورینت (که هتلهای سورینت…